ویدیوهای دکتر ماهی

محبت به همه موجودات زنده، شریف ترین ویژگی یک انسان است (چارلز داروین). اگر انسان نخواهد احساسات انسانی خود را خفه کند ، می بایست نسبت به حیوانات مهربان باشد. زیرا آنکه نسبت به حیوانات بیرحم باشد در مراوداتش با انسانها نیز سخت دل خواهد شد. ما میتوانیم قلب یک انسان را با چگونگی برخورد او با حیوانات بسنجیم (امانوئل کانت)


We animals

ز