شناسایی آبزیان زینتیماهی های آکواریوم آب شیرینماهیهای زینتی و جانوران آکواریومی

خانواده های گربه ماهی ها CATFISHES FAMILIES

خانواده های مهم گربه ماهیان به شرح زیر است:

 

 • Ariidae
 • Aspredinidae
 • Auchenipteridae
 • Bagridae
 • Callichthyidae
 • Clariidae
 • Claroteidae
 • Doradidae
 • Erethistidae
 • Heptapteridae
 • Ictaluridae
 • Loricariidae
 • Malapteruridae
 • Mochokidae
 • Pangasiidae
 • Pimelodidae
 • Plotosidae
 • Pseudopimelodidae
 • Schilbeidae
 • Siluridae

 

گربه ماهیان خانواده  Ariidae شامل گونه های :

سالمون تیل / Salmontail Catfish / Hexanematichthys leptaspis

گربه ماهی کوسه ای کلمبیایی / Colombian Shark Catfish / Sciades seemanni

 

گربه ماهیان خانواده Aspredinidae شامل گونه های :

بانجوی نوار دار / Banded Banjo / Platystacus cotylephorus

بانجوی روح / Ghost Banjo Catfish / Pterobunocephalus dolichurus

بانجو / Banjo Catfish / Bunocephalus coracoideus

 

گربه ماهیان خانواده Auchenipteridae شامل گونه های :

وود کت معمولی / Common Woodcat / Trachelyopterus galeatus

جاگوار / Jaguar Catfish / Liosomadorus oncinus

وودکت خط دار / Striped Woodcat / Trachelyopterichthys taeniatus

 

گربه ماهیان خانواده Bagridae شامل گونه های :

گربه ماهی وارونه آسیایی / Asian Upside Down Catfish / Mystus leucophasis

گربه ماهی خورشیدی / Sun Catfish / Horabagrus brachysoma

گربه ماهی زنبوری آسیائی / Asian Bumblebee Catfish / Pseudomystus siamensis

گربه ماهی چشم کریستالی/ Crystal Eyed Catfish / Hemibagrus wyckii

گربه ماهی دو خال / Two Spot Catfish / Mystus bimaculatus

گربه ماهی مرواریدی / Pearl Catfish / Mystus castaneu

گربه ماهی یقه مشکی / Black Collared Catfish / Horabagrus nigricollaris

گربه ماهی سایه ای / Shadow Catfish / Hyalobagrus flavus

نیزه دار نقره ای / Silver Lancer / Mystus bocourti

نیزه دار سیاه / Black Lancer / Bagrichthys macracanthus

رد تیل آسیایی / Asian Redtail Catfish / Hemibagrus Wyckioides

 

گربه ماهیان خانواده Callichthyidae شامل گونه های :

کوری برنزی / Bronze Cory / Corydoras aeneus

کوری استربا / Sterba’s Cory / Corydoras sterbai

گربه ماهی افسونگر / Fairy Catfish / Corydoras atropersonatus

کوری زمردی / Emerald Cory / Brochis splendens

کوری فلفلی / Peppered Cory / Corydoras paleatus

کوری راهزن / Bandit Cory / Corydoras metae

کوری خال سیاه / Smudge Spot Cory / Corydoras similis

بروچیس باله بلند / Long-finned Brochis / Brochis multiradiatus

کوری جولی / Julli Cory / Corydoras julii

کوری آدولفو / Adolfo’s Cory / Corydoras adolfoi

کوری یکرنگ / Concolor Cory / Corydoras concolor

کوریدوارس دم میله ای / Barredtail corydoras / Corydoras cochui

کوری راسویی دماغ دراز / Long-nosed Skunk Cory / Corydoras narcissus

کوری با وقار / Elegant Cory / Corydoras elegans

کوری پاندا / Panda Cory / Corydoras panda

کوری دماغ دراز شمالی / Northern Longnose Cory / Corydoras septentrionalis

کوری پلنگی / Leopard Cory / Corydoras trilineatus

کوری دم پرچمی / Flag-tailed Cory / Corydoras robineae

کوری سوس / Seuss’ Cory / Corydoras seussi

کوری الگا / Olga Cory / Corydoras simulatus

 

گربه ماهیان خانواده Clariidae شامل گونه های :

گربه ماهی راه رونده معمولی / Common Walking Catfish / Clarias batrachus

گربه ماهی آفریقای شمالی / North African Catfish / Clarias gariepinus

گربه ماهی باله تیغه ای / Bladefin Catfish / Encheloclarias curtisoma

گربه ماهی سر تخت مارماهی نما / Flat Head Eel Catfish / Gymnallabes typus

گربه ماهی فسیلی / Fossil Catfish / Heteropneustes fossilis

 

گربه ماهیان خانواده Claroteidae شامل گونه های :

گربه ماهی زرافه ای / Giraffe Catfish / Auchenoglanis occidentalis

گربه ماهی زرافه ای کوتوله / Dwarf Giraffe Catfish / Anaspidoglanis macrostoma

گربه ماهی آراسته / Ornate bagrid / Chrysichthys ornatus

 

گربه ماهیان خانواده Doradidae شامل گونه های :

گربه ماهی رافائل خط دار / Striped Raphael Catfish / Platydoras costatus

گربه ماهی رافائل خالدار / Spotted Raphael Catfish / Agamyxis pectinifrons

گربه ماهي موشي پشت سياه / Black Top Mouse Catfish / Hassar orestis

گربه ماهی رافائل شکلاتی / Chocolate Raphael Catfish / Acanthodoras cataphractus

گربه ماهی رافائل مرمری / Marbled Raphael Catfish / Amblydoras hancockii

گربه ماهی پاروت / Parrot Doradid / Rhynchodoras woodsi

 

گربه ماهیان خانواده Erethistidae شامل گونه های :

گربه سنگی آسیائی / Asian Stone Cat / Hara jerdoni

 

گربه ماهیان خانواده Heptapteridae شامل گونه های :

کوری بدلی / False Cory / Brachyrhamdia imitator

 

گربه ماهیان خانواده Ictaluridae شامل گونه های :

گربه ماهی آبراهه / Channel Catfish / Ictalurus punctatus

 

گربه ماهیان خانواده Loricariidae شامل گونه های :

گربه ماهی مارمولکی قرمز / Red Lizard Catfish / Rineloricaria sp

پلیکوی آدونیس / Adonis Pleco / Acanthicus adonis

گربه ماهی نور ستاره / Starlight Bristlenose Catfish / Ancistrus dolichopterus

گربه ماهی مکنده کوتوله / Dwarf Sucker / Otocinclus vittatus

گربه ماهی ترکه ای سلطنتی / Royal Twig Catfish / Sturisoma panamense

پلیکوی سبز خال خال لیمویی / Lemon spotted Green Pleco / Hemiancistrus subviridis

پلیکوی بولداگ خالدار / Spotted Bulldog Pleco / Chaetostoma milesi

گربه ماهی ترکه ای / Twig Catfish / Farlowella vittata

نایجر اوتو / Niger Oto / Hisonotus leucofrenatus

ملکه عربی / Queen Arabesque Pleco / Hypancistrus sp

پلیکوی گورخری / Zebra Pleco / Hypancistrus zebra

پلیکوی کهکشانی / Galaxy Pleco / Leporacanthicus galaxias

پلیکوی معمولی / Common Pleco / Hypostomus punctatus

پلیکوی سه نشان / Three Beacon Pleco / Leporacanthicus triactis

پلیکوی سلطنتی / Royal Pleco / Panaque nigrolineatus

پلیکوی دلقک / Clown Pleco / Panaque maccus

پلیکوی کاکتوسی پلنگی / Leopard Cactus Pleco / Pseudacanthicus leopardus

پلیکوی گابی / Goby Pleco / Parotocinclus jumbo

گربه ماهی دم شلاقی غول پیکر / Giant Whiptail Catfish / Pseudohemiodon laticeps

پلیکوی باله بادبانی / Sail fin Pleco / Pterygoplichthys gibbiceps

 

گربه ماهیان خانواده Malapteruridae شامل گونه های :

گربه ماهی الکتریکی / Electric Catfish / Malapterurus electricus

 

گربه ماهیان خانواده Mochokidae شامل گونه های :

سینوی دلقک / Clown Synodontis / Synodontis decorus

کوکو / Cuckoo Catfish / Synodontis multipunctatus

سینوی آلبرت / Albert’s Syno / Synodontis alberti

گربه ماهی خال خالی / Polka Dot Syno / Synodontis angelicus

سینوی بریچارد / Brichard’s Syno / Synodontis brichardi

گربه ماهی وارونه دماغ گنده / Big-nosed Upside Down Catfish / Synodontis contractus

گربه ماهی کوکوی بدلی / False Cuckoo Catfish / Synodontis lucipinnis

گربه ماهی نوار نارنجی / Orange Striped Squeaker / Synodontis flavitaeniatus

سینوی روبرت / Robert’s Syno / Synodontis robertsi

سینوی مرمری زرد / Yellow Marbled Syno / Synodontis schoutedeni

گربه ماهی وارونه / Upside Down Catfish / Synodontis nigriventris

سینوی باله پری / Featherfin Syno / Synodontis eupterus

سینوی معمولی / Common Syno / Synodontis nigrita

 

گربه ماهیان خانواده Pangasiidae شامل گونه های :

پنگوسی باله بلند / Giant Catfish / Pangasius sanitwongsei

پنگوسی گیاهخوار / Iridescent Shark / Pangasius hypophthalmus

گربه ماهی غول پیکر مکونگ / Giant Mekong Catfish / Pangasianodon gigas

 

گربه ماهیان خانواده Pimelodidae شامل گونه های :

رد تیل / South American Red Tailed Catfish / Phractocephalus hemioliopterus

پرونو ، گربه ماهی سگی ” سگ ماهی ” / Perruno Catfish / Perrunichthys perruno

گربه ماهی مرمری باله بادبانی / Sailfin Marbled Catfish / Leiarius pictus

گربه ماهی منقار اردکی / Duck-beak Catfish / Sorubim lima

پهن بینی ببری / Tiger Shovelnose Catfish / Pseudoplatystoma tigrinum

پیکتوس / Pictus catfish / Pimelodus pictus

 

گربه ماهیان خانواده Plotosidae شامل گونه های :

گربه ماهی سیاه / Black Catfish / Neosilurus ater

 

گربه ماهیان خانواده Pseudopimelodidae شامل گونه های :

گربه ماهی زنبوری / South American Bumblebee Catfish / Microglanis iheringi

 

گربه ماهیان خانواده Schilbeidae شامل گونه های :

گربه ماهی سه خط / Three Striped Glass Catfish / Pareutropius burffei

 

گربه ماهیان خانواده Siluridae شامل گونه های :

گربه ماهی اروپایی / European Catfish / Silurus glanis

گربه ماهی شیشه ای آسیایی / Asian Glass Catfish / Kryptopterus minor

گربه ماهی هلیکوپتری / Helicopter catfish / Wallago leerii

گربه ماهی چینی / Chinese Catfish / Silurus asotus

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا