تولید و مصرف غذای زنده در آبزی پروری

آوریل 11, 2019

آرتمیا Brine shrimp

  Brine shrimp Scientific classification Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Subphylum: Crustacea Class: Branchiopoda Order: Anostraca Family: Artemiidae Grochowski, 1895 Genus: Artemia Leach, 1819 Species[1] Artemia franciscana […]
می 12, 2019

Culturing Infusoria

What are infusoria? Infusoria is a term used to collectively refer to miniature aquatic creatures that are used to feed fish fry. They are of special […]
نوامبر 9, 2019

آشنایی با میکروورم و کاربرد آن در تغذیه آبزیان microworms

میکرو ورمها در واقغ نماتد بوده و با نام علمی Panagrellus redivivus     شناخته می شوند و ظاهری کرم شکل و با رنگ روشن متمایل به […]