مارس 30, 2020

آشنایی با بذر چمن و استفاده از آن در آکواریوم گیاهی

گونه های مختلفی از گیاهان آبزی به عنوان پوشش چمنی در آکواریوم مورد استفاده و توجه هستند. انواع مختلف چمن از لحاظ رنگ، تراکم، شکل پوشش گیاهی و ارتفاع نهایی گیاه در آکواریوم و نیازمندیهای زیستی گیاه با یکدیگر تفاوت دارند و از اینرو شناخت انواع چمن آکواریومی و انتخاب گونه مناسب برای استفاده در آکواریوم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مارس 31, 2020

روش سبز کردن بذر چمن آبزی در آکواریوم گیاهی

روش سبز کردن بذر چمن آبزی در آکواریوم گیاهی
مارس 31, 2020

مراقبت های لازم برای چمن آبزی در آکواریوم گیاهی

مراقبت های لازم برای چمن آبزی در آکواریوم گیاهی
مارس 31, 2020

شدت نور، کیفیت نور و طول دوره نوری مورد نیاز گیاهان آکواریومی

شدت نور، کیفیت نور و طول دوره نوری مورد نیاز گیاهان آکواریومی