فروش سوسک میلورم

اکتبر 30, 2019

فروش سوسک مولد میل ورم

اگر به فکر راه اندازی یک کارگاه برای تکثیر و پرورش میلورم هستنید یا قصد دارید در خانه به تولید میل ورم بپردازید میتوانید با تهیه […]
نوامبر 6, 2019

فروش لارو میل ورم

اگر به فکر   تکثیر و پرورش میلورم هستید و مایلید آن را برای مصرف خودتان و به مقدار کم در خانه تولید کنید یا کسب […]
نوامبر 13, 2019

فروش شفیره میل ورم mealworm

شاید شما هم مایل باشید یه کار تکثیر و پرورش میل ورم پرداخته و آن را برای مصرف خودتان و یا به عنوان یک حرفه برای […]